Chậu cây may mắn

 Tên: Chậu cây may mắn Giá: 350.000 VNĐ Kích thước: Chất liệu: Tính chất, ứng dụng:

Bình dương xỉ

 Tên: Bình dương xỉ Giá: 500.000 VNĐ Kích thước: R 150 Chất liệu: Tính chất, ứng dụng:

Đầu hươu đen/Deer Head

Tên: Đầu hươu đen/Deer Head Giá: 1.300.000 Kích thước: Chất liệu: Tính chất, ứng dụng: